ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

H εταιρία ΥΔΑΣΠΗΣ Ε.Ε. έχει ως σκοπό να εκτελεί κάθε φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις σε τεχνικά έργα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου.

 

Οι στόχοι της επιχείρησης είναι:

  • Να αυξάνει το μερίδιο της στην κατασκευαστική αγορά
  • Να κατασκευάζει έργα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της αλλά και της νομοθεσίας
  • Να παρουσιάζει αυξανόμενα οικονομικά μεγέθη
  • Να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της

 

Η αύξηση του μεριδίου της αγοράς θα επιδιωχθεί μέσω της συστηματικότερης αξιοποίησης της τεχνογνωσίας που διαθέτει στα μελλοντικά έργα.

 

Η επιχείρηση θα επιδιώξει την αύξηση των ρυθμών εξέλιξης όλων των οικονομικών μεταβλητών που έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια.Οι παράγοντες που θα επιδράσουν στην εκπλήρωση του στόχου αυτού είναι η αυξημένη συμμετοχή της επιχείρησης σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και η καλύτερη αξιοποίηση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού της όσο και του μηχανολογικού της εξοπλισμού.

 

Προκειμένου η επιχείρηση να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την κατασκευή έργων έτσι ώστε όλες οι διεργασίες που επιδρούν στην ποιότητα να είναι ελεγχόμενες.

 

Η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται να εξασφαλίζει όλους τους απαραίτητους πόρους για την εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Έχει αναθέσει στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας την ευθύνη για την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος, τον εντοπισμό των προβλημάτων και την λήψη των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών.

 

 

Η παρούσα πολιτική ποιότητας ανασκοπείται από την Διοίκηση και όταν κριθεί απαραίτητο θα αναθεωρηθεί.